T. 3, S. 247 (2019)

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

Mục lục

Bài viết

PHƯƠNG PHÁP LUẬN XUYÊN NGÀNH Tóm tắt PDF
Bùi Thế Cường - dịch 1-15
SỨC SỐNG CỦA TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ SỰ KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Oanh 16-26
VẬN DỤNG LÝ LUẬN VỀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Phan Thị Hồng Duyên 27-36
ĐẶC ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Minh 37-49
VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Võ Hoàng Mai 50-59
TIẾP CẬN LÝ THUYẾT ĐỐI THOẠI GIÁO DỤC Tóm tắt PDF
Trần Thanh Bình 60-69
CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI - CUỘC CHIẾN PHỨC HỢP VÀ KÉO DÀI HƠN MỘT THẬP KỶ CỦA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM (1979 - 1989) Tóm tắt PDF
Trần Thị Nhung 70-80

MỤC LỤC

Mục Lục Tóm tắt PDF
Ban Biên tập


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh