Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Hồ Thị Liên
Điện thoại: 0918043753
Email: khcthcm@yahoo.com

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnTạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187