Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN VÀ TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA PHÂN VỚI RÁC HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens)

Khoa NCTY, Lê Thị Lan Phương

Tóm tắt


Có 2 thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của loại phân và tỷ lệ phối trộn giữa phân với rác hữu cơ đến khả năng ấp nở của trứng (thí nghiệm 1),khả năng sinh trưởng của ấu trùng và tỷ lệ nhộng hóa ruồi của ruồi Lính Đen (thí nghiệm 2). Có tổng 15 nghiệm thức tương ứng với 3 loại phân (bò, lợn, gà) và 5 tỷ lệ phối trộn giữa phân với rác hữu cơ (100% phân; 25% phân: 75% rác; 50% phân: 50% rác; 25%phân: 75% rác và 100% rác). Kết quả cho thấy loại phân và tỷ lệ phối trộn giữa phân với rác hữu cơ không ảnh hưởng tới khả năng ấp nở, tỷ lệ nuôi sống, lượng ăn vào dạng tươi, tỷ lệ giảm khối lượng phân và rác (P>0,05). Nhưng lại ảnh hưởng tới VCK ăn vào, tăng khối lượng, tăng sinh khối của ấu trùng, FCR và tỷ lệ nhộng hóa ruồi (P<0,05). Lượng VCK ăn vào cao nhất ở nghiệm thức 100% phân lợn, trong khi tăng khối lượng của ấu trùng cao nhất ở nghiệm thức có 25% phân gà và 75% rác hữu cơ. Sinh khối ấu trùng tăng cao nhất ở nghiệm thức 100% phân gà, trong khi FCR tốt nhất ở nghiệm thức 100% rác hữu cơ. Còn tỷ lệ nhộng hóa ruồi lại đạt cao nhất ở nghiệm thức có 25% và 50% phân gà. 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University